!!! VAŽNO – Šta treba da znate pre kupovine i uvoza upotrebljavanog vozila u Republiku Srbiju“!!! (prati link)

U slučaju uvoza upotrebljavanog vozila u Republiku Srbiju, podnosilac zahteva, posle odobrenog izuzimanja vozila ispod carinskog nadzora, predaje na ispitnom mestu (TABELA 1) vozilo i popunjen zahtev (ZAHTEV) uz koji dostavlja odgovarajuću dokumentaciju prema Pravilniku o ispitivanju vozila i to najmanje:

1) saobraćajna dozvola, odnosno drugi dokument izdat od strane nadležnog državnog organa zemlje u kojoj je vozilo kupljeno (originali na uvid)
2) dokaz da je izmirio obaveze prema Agenciji, odnosno ovlašćenom pravnom licu.

Dokaz o uplati Republičke administrativne takse prema tarifnom broju 1. u iznosu od 330,00 dinara.

Broj računa na koji se uplaćuje republička administrativna taksa za zahtev za ispitivanje upotrebljavanog vozila koje se uvozi u iznosu od 330,00 dinara je: 840-29779845-18
poziv na broj: .............. upisati broj potvrde o prijemu zahteva
svrha uplate: ............... Republička administrativna taksa
primalac: ................... Republika Srbija

Republička administrativna taksa

Dokaz o plaćenoj usluzi izdavanja uverenja o ispitivanju upotrebljavanog vozila koje se uvozi u iznosu od 3.000,00 dinara.

Broj računa na koji se uplaćuje cena usluge izdavanja uverenja o ispitivanju vozila u iznosu od 3.000,00 dinara je: 840-1068668-71
poziv na broj: .............. 195– (upisati broj potvrde o prijemu zahteva)
svrha uplate: ............... cena usluge izdavanje uverenja o ispitivanju vozila
primalac uplate: ......... Agencija za bezbednost saobraćaja

Uplatnice usluga za izdavanje uverenja

U slučaju da se podaci o tehničkim karakteristikama vozila iz saobraćajne dozvole ne slažu sa podacima iz odgovarajućih baza tehničkih karakteristika vozila, potrebno je dostaviti Potvrdu o saobraznosti – Certificate of conformity („COC”) ili duplikat Potvrde o saobraznosti ili potvrdu izdatu od proizvođača/ovlašćenog predstavnika proizvođača vozila u Republici Srbiji. (PRIMER POTVRDE za M, N) (PRIMER POTVRDE za O, L, T) (PRIMER POTVRDE MOTOR).

U slučaju nemogućnosti utvrđivanja podataka iz navedenih dokumenata može se zahtevati prevod overen od strane sudskog tumača. Ukoliko je ovlašćeno pravno lice za ispitivanje upotrebljavanog vozila koje se uvozi izdalo Pozitivan izveštaj o ispitivanju, Agencija za bezbednost saobraćaja će podnosiocu zahteva izdati dva primerka Uverenja o ispitivanju.

Na osnovu negativnog izveštaja o ispitivanju upotrebljavanog vozila koje se uvozi Agencija će doneti rešenje o odbijanju zahteva za izdavanje uverenja o ispitivanju vozila.

Spisak ovlašćenih predstavnika proizvođača vozila za Republiku Srbiju za izdavanje Potvrda dat je u TABELI 3.
Zahtev za ispitivanje upotrebljavanih vozila koja se uvoze u Republiku Srbiju (ZAHTEV).
Postupak provere ispunjenosti propisanih uslova u pogledu kabine ili zaštitnog rama traktora dat je u TABELI 5.
Postupak provere ispunjenosti propisanih uslova u pogledu zadnjeg prepusta vozila dat je u TABELI 6.

Spisak marki priključnih vozila vrste O1 i O2 za koja su izdavana Uverenja o ispitivanju (kontrolisanje) vozila koja se uvoze kao upotrebljavana u Republiku Srbiju (za te marke vozila postoje dokazi da su njihovi proizvođači svoje proizvode uskladili sa jedoobraznim propisima o homologaciji koji važe u Republici Srbiji) dat je u TABELI 4.

Uverenje o ispitivanju upotrebljavanog vozila koje se uvozi

TOP
TehnoLab