TehnoLab centar za motore i vozila

Informacije za korisnika usluga

Ispitivanje, odnosno kontrolisanje motornih i priključnih vozila (u daljem tekstu: ispitivanje vozila), izdavanje uverenja o ispitivanju vozila, odnosno kontrolisanju vozila koje se uvozi kao upotrebljavano (u daljem tekstu: uverenje), izdavanje potvrde o ispravnosti uređaja i opreme za pogon vozila na tečni naftni gas ili komprimovani prirodni gas (u daljem tekstu: potvrda) i vođenje evidencija o obavljenim ispitivanjima i izdatim uverenjima i potvrdama organizuje i sprovodi Agencija za bezbednost saobraćaja (u daljem tekstu: Agencija) u skladu sa zakonom.

Agencija je ovlastila TehnoLab CMV d.o.o. (u daljem tekstu: Izvršilac), kao materijalno i stručno osposobljeno pravno lice da vrši ispitivanje, merenje i izdaje potvrde u skladu sa zakonom.

Podnošenjem Zahteva – Obrazac 1 i zaključenjem Ugovora o pružanju usluga uređuje se poslovni odnos između TehnoLab CMV d.o.o. kao Izvršioca (u daljem tekstu: Izvršilac) i Korisnika (fizičkog ili pravnog lica).

OBAVEZE KORISNIKA:

 1. da obavesti Izvršioca o svim okolnostima koje su od značaja za obavljanje tražene usluge;
 2. da uz Zahtev preda neophodnu dokumentaciju (u daljem tekstu: podnesak)prema Pravilniku o ispitivanju vozila i to najmanje:
  • dokumentaciju o vozilu, opremi i delovima (saobraćajna dozvola, račun, kupopr. ugovor, carinska deklaracija i dr.),
  • podatke o vozilu koje se smatra predmetom prepravke (marka i tip vozila, kao i osnovne tehničke karakteristike),
  • naznaku i opis prepravke,
  • odgovarajuću tehničku dokumentaciju (opis, skice, crteži) u zavisnosti od vrste prepravke,
  • dokaz da je prepravka izvršena u skladu sa smernicama koje određuje proizvođač vozila koje se prepravlja ili na način za koji je proizvođač potvrdio da se može izvesti na vozilu;
  • izjavu proizvođača, nadgrađivača, ili izvršioca prepravke o usaglašenosti prepravke sa prilogom proizvođača vozila ili ugrađenih elemenata,
 1. da dopremi vozilo / uređaje / opremu na kontrolisanje/ispitivanje
 2. da uz Zahtev priloži dokaze o plaćenim taksama i naknadama. Ukoliko je posebno ugovoreno, da nadoknadi TL i druge dodatne troškove nastale tokom izvršenja usluge.
 3. ovlašćenje za podnošenje zahteva.

 

OBAVEZE  IZVRŠIOCA:

 1. da ugovoreni posao izvede stručno i kvalitetno, držeći se tehničkih propisa, pravila i standarda koji važe za ovu vrstu usluge, a eventualna šteta, proistekla iz delatnosti, biće nadoknađena Korisniku.
 2. da garantuje za menadžment svih informacija dobijenih ili nastalih tokom obavljanja kontrolisanja. Izvršilac mora da unapred obavesti Korisnika o informacijama koje namerava da učini javno dostupnim, osim u slučaju informacija koje Korisnik sam čini javno dostupnim, ili onda kada je to između Izvršioca i Korisnika dogovoreno. Sve ostale informacije moraju se tretirati kao poverljive.
 3. da obavesti Korisnika o svim okolnostima značajnim za predmetni posao koje su mu poznate.

CENE USLUGE:

Cena usluge je određena Uredbom o cenama usluga koje vrši Agencija za bezbednost saobraćaja; Zakonom o republičkim administrativnim taksama i Cenovnikom Izvršioca, a čine je:

 • Republička administrativna taksa 330,00 RSD;
 • Izdavanje Uverenja o ispitivanju vozila u iznosu od 3.000,00 RSD;
 • Usluge obrade dokumentacije za ispitivanje vozila u iznosu od 3.300,00 RSD, osim u slučaju prepravke vozila ugradnjom/izgradnjom uređaja i opreme za pogon vozila na TNG, ugradnjom uređaja za spajanje vučnog i priključnog vozila, izgradnja duplih komandi; u slučaju prepravke vozila za potrebe osoba sa invaliditetom, promene tehničkih karakteristika vozila i u slučaju prepravke vozila naknadnim presvlačenjem stakala vozila unutrašnjom plastičnom prevlakom;
 • usluga po vrsti kontrolisanja/ispitivanja prema Cenovniku izvršioca.

Izvršilac ima pravo da, u pisanoj odnosno elektronskoj formi, zaključi Ugovore za vršenje analize iz ovlašćenog područja, kojim će, u celini ili delimično, angažovati treće lice za metode koje Izvršilac, iz tehničkih, razloga ne može da sprovodi, ako se Korisnik sa ovim izričito saglasio u Ugovoru o pružanju usluge. Izvršilac ima pravo da za izvršene usluge ispostavi račun Korisniku, u skladu sa zaključenim Ugovorom i ovom Informacijom.

ROKOVI:

Podnesak mora da bude razumljiv i da sadrži sve što je potrebno da bi po njemu moglo da se postupa. Podnesak je neuredan ako ima nedostatke koji Izvršioca sprečavaju da postupa po njemu, ako nije razumljiv ili ako nije potpun. U tom slučaju Izvršilac u roku od osam dana od prijema podneska obaveštava Korisnika na koji način da uredi podnesak i to u roku koji ne može biti kraći od osam dana, uz upozorenje na pravne posledice ako ne uredi podnesak u roku. Ako podnesak ne bude uređen u roku, odnosno ukoliko Korisnik ne ispuni neku od svojih obaveza iz ove Informacije u roku od 8 dana od dana prijema poziva Izvršioca da uredi podnesak, Izvršilac će Korisniku vratiti dokumentaciju koju je do tada priložio i obustaviti postupak, a sredstva koja je Korisnik uplatio, ako takva postoje, zadržati kao nadoknadu za otvaranje predmeta. Rokovi za odlučivanje o zahtevu stranke pred nadležnim organima počinju da teku od dana kada je podnet uredan zahtev.

PROCEDURA:

Zahtev za ispitivanje vozila može podneti isključivo vlasnik odnosno drugo lice uz ovlašćenje vlasnika vozila. Zahtev za kontrolisanje vozila može podneti lice koje nije vlasnik. Da bi Izvršilac mogao da postupa po podnetom Zahtevu isti mora biti uredan odnosno Korisnik mora da ispuni sve obeveze Korisnika po ovoj Informaciji.

O izvršenom ispitivanju/kontrolisanju  vozila Izvršilac obaveštava Agenciju. Na osnovu pozitivnog izveštaja Agencije, Korisniku se izdaje Uverenje o ispitivanju vozila. Na osnovu negativnog izveštaja o ispitivanju vozila Agencija donosi rešenje o odbijanju zahteva za izdavanje uverenja o ispitivanju vozila.

Kod periodičnog kontrolisanja uređaja za pogon vozila na gas koji su ugrađeni u motorna vozila Izvršilac izdaje Potvrdu. Potvrda se štampa na numerisanom obrascu sa odgovarajućom zaštitom koji izdaje Agencija.

Troškove pregleda dokumentacije, ispitivanja/kontrolisanja i izdavanja odgovarajućeg uverenja, potvrde ili duplikata snosi podnosilac zahteva/Korisnik.

Izvršilac  je u obavezi da započne kontrolu/ispitivanje na predmetu Korisnika odmah po ispunjenju obaveza Korisnika iz ugovora i ove Informacije, osim ako je Izvršilac sprečen da postupa  iz zakonom opravdanih razloga.

Ukoliko Izvršilac nije u mogućnosti da izvrši kontrolu/ispitivanje za Predmet Korisnika iz zakonom opravdanih razloga, Izvršilac će obustaviti postupak ispitivanja i o tome obavestiti zakonom nadležni organ. Izvršilac će u ovom slučaju sredstva koja je Korisnik uplatio, ako takva postoje, zadržati kao nadoknadu za otvaranje predmeta.

Ukoliko Izvršilac nije u mogućnosti da izvrši kontrolu/ispitivanje predmeta Ugovora, a sprečenost nije usled neispunjenja ugovorne obaveze Korisnika ili zakonskih razloga, Izvršilac se obavezuje da će sredstva koja je Korisnik već uplatio na ime cene usluge Izvršioca vratiti Korisniku u roku od sedam dana od obustavljanja postupka ispitivanja.

Izvršilac ni u kom slučaju nije odgovoran i nije dužan naknaditi Korisniku eventualnu štetu na kontrolisanim/isitivanim vozilima, nastalu u transportu i/ili prilikom utovara/istovara i postavljanja istih na poziciju za vršenje ispitivanja/kontrolisanja.

PRESTANAK VAŽENJA UGOVORA O PRUŽANJU USLUGA

Ako nije drugačije ugovoreno, smatraće se da je Ugovor zaključen samo za konkretni predmet kontrole/ispitivanja.

Ugovor o pružanju usluga prestaje da proizvodi pravna dejstva izvršenjem usluge zbog koje je zaključen odnosno obustavljanjem postupka, protekom roka na koji je zaključen (ako u Ugovoru nije drugačije ugovoreno), ili otkazom ugovornih strana koji se daje u pisanoj ili elektronskoj formi.

Otkaz Ugovora ne mora biti obrazložen, može biti dat u svako doba i ima pravno dejstvo od momenta dostavljanja istog drugoj strani.

OPŠTE ODREDBE

Na odnose između Izvršioca i Korisnika koji nisu regulisani Ugovorom o pružanju usluge, niti su uređeni ovom Informacijom za korisnika, primenjivaće se neposredno odredbe Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima, drugih propisa koji regulišu ovu oblast, Zakona o opštem upravnom postupku i Zakona o obligacionim odnosima.

Ova Informacija za korisnika je sastavni deo Ugovora o pružanju usluge, istaknuta je  na vidnom mestu u prostorijama Izvršioca i objavljena na sajtu Izvršioca.

TOP
TehnoLab